Giáo dục Kĩ năng sống cho con trong gia đình -ChM

Mục đích:
– Cung cấp phương pháp giáo dục Kĩ năng sống trải nghiệm cho phụ huynh.
– Giúp cha mẹ nắm bắt các kĩ năng dạy Kĩ năng sống cho con trong gia đình.
– Giúp cho cha mẹ nắm bắt cách thức tiếp cận và giáo dục con hiệu quả.

Phần 2: Phương pháp giáo dục Kĩ năng sống cho con trong gia đình

Phần 3: Chọn lựa hình thức tiếp cận Kĩ năng sống trải nghiệm.

Phần 4: Thực hành trải nghiệm dạy con

Phần 5: Kiến thức chung về giáo dục trải nghiệm cho trẻ

Phần 6: Các nhóm chủ đề kĩ năng sống giáo dục cho con theo độ tuổi

Nội dung khoá học

Nội dung bài học đã bị khóa

Nếu bạn đã đăng ký khoá học này, Bạn cần đăng nhập.