Mục đích:
– Cung cấp phương pháp giáo dục Kĩ năng sống trải nghiệm cho phụ huynh.
– Giúp cha mẹ nắm bắt các kĩ năng dạy Kĩ năng sống cho con trong gia đình.
– Giúp cho cha mẹ nắm bắt cách thức tiếp cận và giáo dục con hiệu quả.

Hợp tác-Chuyển Giao chương trình

1, Làm thế nào để biết các khoá học của kỹ năng sống online

Trả lời:

 

2. Làm thế nằo để mua khoá học?

Trả lời:

 

3. Làm thế nào để sử dụng các khoá học ?

Trả lời:

 

 

4. Trung tâm KNS Online có những hình thức thanh toán nào? Làm thế nào để thanh toán? mức phí thanh toán ra sao?

Trả lời:

 

 

5. Khoá học kỹ năng sống dành cho những ai?

Trả lời:

 

 

6. Thời gian học cho mỗi khoá là bao lâu?

Trả lời:

 

 

7. Hết thời gian online mà chưa học xong thì phải làm thế nào?

Trả lời: