Mục đích:
– Cung cấp cho các giáo viên kiến thức, kỹ năng ứng xử sư phạm hiệu quả với: học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp.
– Trang bị cho giáo viên các giải pháp xử lý tình huống, giúp họ giải quyết tốt nhất các tình huống của họ.

Khoá bồi dưỡng : KỸ NĂNG ỨNG XỬ SƯ PHẠM CHUYÊN NGHIỆP CỦA NHÀ GIÁO
550,000 đ
Giới thiệu

Mục tiêu:

  • Cung cấp cho các giáo viên kiến thức, kỹ năng ứng xử sư phạm hiệu quả với: học sinh, phụ huynh, đồng nghiệp.
  • Trang bị cho giáo viên các giải pháp xử lý tình huống, giúp họ giải quyết tốt nhất các tình huống của họ.
  • Cung cấp cho Ban giám hiệu các biện pháp xử lý; cách tổ chức xây dựng hệ thống ngăn ngừa hiệu quả với các tình huống ứng xử tại trường.