Mục đích: Giúp các em tự tin bản thân, thích ứng với sự thay đổi môi trường, đảm nhận trách nhiệm trong việc hoạch định kinh tế gia đình, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, góp phần bảo vệ tài nguyên, môi trường tại địa phương, biết định hướng đi nghề nghiệp phù hợp cho bản thân.

Bộ giáo án 11: Hoạt động trải nghiệm, HN – theo chủ đề (sách CT.Sáng tạo) -TrH11
300,000 đ
Giới thiệu

Các thầy cô thân mến

 • Chương trình Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 11, là chương trình bắt buộc trong chương trình phổ thông mới 2018.
 • Chương trình HĐTN hướng nghiệp 11 nhằm:
  • Giúp các em thấu hiểu bản thân, đề ra biện pháp rèn luyện bản thân tích cực.
  • Giúp các em tự chủ, tự tin nơi bản thân, nhờ đó các em dễ dàng thành công trong cuộc sống.
  • Giáo dục các em ý thức trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, tham gia các nhiệm vụ trong gia đình.
  • Giáo dục các em ý thức vai trò đóng góp trong việc xây dựng kinh tế gia đình, ý thức tiết kiệm, lập kế hoạch chi tiêu cho bản thân và gia đình.
  • Giáo dục các em ý thức đóng góp trác nhiệm trong việc xây dựng cộng đồng, bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên tại địa phương.
  • Xác định năng lực, xu hướng tính cách từ đó định hướng nghề nghiệp pù hợp cho bản thân.
Nội dung khóa học

Phần mở đầu

Thời gian